Pēc platības Madonas novads ir trešais lielākais novads Latvijā un lielākais Vidzemes reģionā. Tā kopējā platība ir 2153,4 km2. Tas ietvers Madonas pilsētu un 14 pagastus.


Meži ir viens no nozīmīgākajiem dabas resursiem novadā. Tie aizņem aptuveni 45% jeb 97526,9 ha no novada teritorijas un 91,5% no kopējās meža zemes. Kopumā meža zeme aizņem 106572,1 ha jeb 49% no novada teritorijas. Lielākais mežu īpatsvars Madonas novadā ir Lazdonas, Sarkaņu, Mārcienas, Liezēres un Ļaudonas pagastos. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem aptuveni 39% no novada platības. Lielāko daļu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem aramzeme (63%), ganības (22%), pļavas (14%), augļu dārzi (1%). Vislielākās lauksaimniecībā izmantojamās platības atrodas Ošupes, Barkavas, Praulienas, Ļaudonas un Liezēres pagastos.

Madonas novads ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem – zemes dzīlēs atrodas kūdras, māla, dolomīta, smilts, grants, saldūdens kaļķakmens, sapropeļa krājumi.

Pieejamais lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža resursu apjoms ir noteicošais faktors galvenajiem uzņēmējdarbības veidiem Madonas novadā.

Madonas  novadā darbojas gandrīz visu nozaru uzņēmumi. Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt visus vajadzīgos pakalpojumus un iegādāties nepieciešamās preces tepat novadā. Lauksaimniecība un kokapstrāde ir visplašāk pārstāvētās nozares, kas arī nodrošina lielāko daļu darba vietu novadā. Tomēr ir arī pietiekami lieli būvniecības, pārtikas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, kas dod savu ieguldījumu novada ekonomikā un attīstībā.

Uz 2017.gada 31.decembri, saskaņā ar Lursoft datiem, Madonas novadā reģistrēti 1965 ekonomiski aktīvi subjekti. Lielāko īpatsvaru no tiem veido mikrouzņēmumi – 91%, mazie – 8%, vidējie – 1%.

Novada 20 lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2016. gadā

Npk Uzņēmums Apgrozījums 2016 (EUR) pret 2015
1. SIA “Baltic Block” 12,090,382.00 26%
2. SIA “Latvāņi” 9,890,571.00 22%
3. SIA “Pharmeko Lettland” 7,221,703.00 55%
4. LPKS “BARKAVAS ARODI” 6,270,259.00 -30%
5. AS “Lazdonas piensaimnieks” 5,438,828.00 -7%
6. SIA “Damaksnis” 5,341,681.00 23%
7. Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” 5,074,048.00 0%
8. SIA “HETA” 4,856,321.00 -13%
9. Meža pārstrādes kooperatīvā sabiedrība “GAIZIŅŠ” 3,945,546.00 10%
10. SIA “NORTE” 3,112,084.00 2%
11. SIA “BETULA PREMIUM” 2,736,390.00 -10%
12. SIA “Agrikula” 2,503,101.00 -7%
13. SIA “LINCA” 2,326,857.00 -12%
14. SIA “AVE MTP” 2,251,980.00 -16%
15. SIA “RDN” 2,092,704.00 5%
16. SIA “Daugavlīči” 2,065,078.00 -7%
17. SIA “Madonas Siltums” 2,028,219.00 18%
18. SIA “Millmix Agro” 1,859,406.00 5,14 reizes
19. SIA servis-komercfirma “KVARCS” 1,844,745,00 -7%
20. SIA “Madonas Ceļu būves SIA” 1,708,075.00 -6%